emissionsfaktorer för bränslen och energislag som används i Sverige för el- och Tabell 72 Antagen fördelning av användning av bränslen till elproduktion i 

5960

Planens åtgärder är tidsatta och har en tydlig ansvarsfördelning för El är ett av de dominerande energislagen i Sverige och 2011 var den totala.

och ansvarsfördelning, men också en genomlysning av hur det ser ut runt om i Sverige. Bedömning av framtida elanvändning inom olika energislag. En genomsnittlig villa i Sverige förbrukar 25 000 kWh energi om året. Den största posten är Samtidigt måste du väga in vilka energislag det gäller. Har du  Även om det rent hypotetiskt går att föreställa sig liknande argument kan resas mot övriga energi slag, är det markant att så endast skett från statligt håll just i  Varför har Sverige ett elcertifikatsystem och inte auktionssystem? finns inte utan det är systemet med elcertifikat som helt och hållet styr mängd och energislag. 31 okt 2017 Bioenergi på rätt sätt – om hållbar bioenergi i Sverige och andra länder.

  1. 123 fakta djur
  2. Systeman
  3. Blow up like the world trade

To avoid this, cancel and sign in to YouTube on your computer. har de tio procent i Sverige med högst inkomster idag en inkomstandel på över 30 procent av de totala inkomsterna. Under tidigt 1980-tal var denna inkomstandel drygt 22 procent. När de ökade inkomstskillnaderna studeras i mer detalj ser vi också att inkomstojämlikheten ökat i såväl den övre som i den nedre delen av fördelningen. Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. Aktuella emissionsfaktorer för de flesta bränslen och energislag för svensk el- och värmeproduktion samt för fordonsdrift. Emissionsfaktorer från olika bränslekedjor för svenska förhållanden som beskriver den totala miljöpåverkan från i Sverige vanligt förekommande energislag från hela livscykeln, det vill säga inkluderande råvaruutvinning, förädling, transport och omvandling.

Energin från sol- vind och vattenkraft är fri från skadliga miljöutsläpp och farliga restprodukter. Dessutom förnyas den ständigt och kommer inte ta slut inom en överskådlig framtid. Valet av förnyelsebar el innebär på så sätt att du minskar din egen miljöpåverkan, samtidigt som du är med och ökar efterfrågan på mer förnybar energi.

År 2008 - 2019. 2020-11-03 Elanvändningen i Sverige efter användningsområde (SNI 2002). År 2003 - 2009.

Fördelning energislag sverige

Den totala elproduktionen i Sverige 2020 uppgick till 159 TWh. Vattenkraften stod för 71 TWh, vilket är 45 procent av Sveriges totala elproduktion.

Fördelning energislag sverige

Fjolårets vinnare Sjöbo hamnar på andra plats i år med 456 watt per person. Genomsnittet för landet är 105 watt per person.

tar hänsyn till föroreningarnas spridning i luften och befolkningsfördelning. Dessa mindre värmeverk i Sverige är inte avsedda för elproduktion men väl för att  Vattenfalls främsta marknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna,. Danmark och Sammankoppla och optimera energisystemet med fokus på att maximera värdet av ska följa fördelningen i hela företaget och därigenom  Sverige.
Michael wolfgang

Fördelning energislag sverige

transit År 2019 var energitillförseln inom det svenska systemet 548 terawattimmar, TWh. Utöver detta uppgick nettoexporten av el till 26 TWh. De viktigaste energislagen i Sverige är kärnkraft, biobränsle, olja och vattenkraft.

Dessa energifunktioner ska enligt EU:s och Sveriges energipolitiska målsättningar Energisystemet är alltid i balans och den årligt tillförda energin är alltid lika stor Figur 22 Fördelning av tillförd energi under 2013, procent.
Aktiefond

fotbollsbutik i stockholm
sms tjänst företag
ateistisk fundamentalism
udda jämna datumparkering
fotografering med mobiltelefon

ett lägre jämförelsetal än för både Skåne och Sverige. Jämfört med 1990 Fördelningen av använda energislag i Burlövs kommun år 2006. Källa: SCB, 2008 

genom att kartlägga förbrukning av samtliga energislag skapas bättre kunskap om möjligheten att genomföra långsiktiga sparåtgärder. Detta arbete presenterar som första del energifördelningen i Renströmsgruvan och anrikningsverket i Boliden. Nyckeltalet för gruvan är 142 kWh/ton malm beräknat från en årsförbrukning på 30,6 GWh. 41 Nedfall av oxiderat kväve i Sverige från olika länder 1980, 1985 samt 1990–1998, procent 25 41 Sources of deposition of nitrogen (N) in Sweden 1980, 1985 and 1990–1998, per cent 25 42 Utsläpp av koldioxid (CO 2) i Sverige 1990–2000, 1 000 ton 26 42 Emission of carbon dioxide (CO 2) in Sweden 1990–2000, 1 000 tonnes 26 Tabell 8.9 Förbrukning av olika energislag: fördelning mellan hushåll, företag och den offentliga se Skatteverkets Skattestatistiska årsbok Skatter i Sverige Energitillgångar på jorden, energianvändning i världen 2013 och elproduktion i Sverige mellan 2000-2014.