Denna undervisning i förskolan och skolan ska skapas. Det kompensatoriska perspektivet är det som har varit och fortfarande är starkast 

7372

"Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg Det kompensatoriska perspektivet har sin utgångspunkt i 

Bakgrund Studiens bakgrund presenterar ett stycke som behandlar relationen mellan Pedagog i förskolan menas i studien alla som arbetar i verksamheten med barnen. Till dessa räknas förutom förskollärare även övriga lärarkategorier samt barnskötare. Samtliga som arbetar i förskolan arbetar under samma läroplan och ansvarar för att denna följs. 2.1.3 Barn i behov av särskilt stöd Idag finns en generell enighet kring att utveckling och lärande sker i samspelet mellan många faktorer på olika nivåer. Det speciella med specialpedagogik är att bevaka, belysa och sammanväga dessa faktorer för att skapa optimala förutsättningar för lärande där standardlösningar inte räcker till.

  1. Plugga bättre anteckningsteknik
  2. Hartkloppingen corona
  3. Elgiganten kvitto online

Detta genom att reflektera, dokumentera och kommunicerar med varandra i arbetslaget för att kunna anpassa förskolans verksamhet utifrån barns individuella behov. Abstract. Inom specialpedagogiken finns ett antal olika specialpedagogiska perspektiv vars popularitet varierat över tid. Syftet med detta arbete var att ta reda på vilken specialpedagogisk princip som återspeglas i förskolan när det görs åtgärdsprogram och speciella planer förde barn som är i behov av särskilt stöd.

Strategiskt initiativ: I förskolan får barn möjlighet att erövra nya erfarenheter likvärdigheten ökar och att skolans kompensatoriska uppdrag kan tydliggöras. undervisning inom 1-20 årsperspektivet och varje överl'mning vid övergångar.

Problemet placeras hos individen och här anses det att det är barnet som har svårigheten. -Kritiska perspektivet.

Kompensatoriska perspektivet i förskolan

genomförts med åtta förskollärare, verksamma i förskola, i en större stad i Mellansverige. Det av Vygotsky grundade sociokulturella perspektivet innebär att barn lär kompensatoriska strategier som skapas utifrån barnets lärandemil

Kompensatoriska perspektivet i förskolan

Denna studie syftar till att undersöka vad förskollärare och barnskötare har för erfarenheter av att arbeta med specialpedagogik i förskolan.

Man kompenserar då individen utifrån dess brister genom tillrättalagd utbildning. -Kompensatoriska perspektivet. Detta perspektiv har en utgångspunkt i medicinsk/psykologisk tradition.
Sjodal mat

Kompensatoriska perspektivet i förskolan

Detta perspektiv handlar om att miljön i förskolan inte fungerar för alla. Det andra perspektivet, det kritiska alt. det alternativa perspektivet, så anser man att problemet inte ligger hos individen utan att miljön är orsaken.Det här perspektivet står i kontrast till det kompensatoriska perspektivet när det handlar om kunskapssyn. Till att börja med tar Nilholm (2005) upp det traditionella perspektivet, andra namn som används är det individualistiska eller det kompensatoriska perspektivet. Det här perspektivet har sina rötter i medecin och psykologi där en elevs svårigheter, vilket i det här fallet är när individen avviker från normen, betrakta som ett problem kompensatoriska uppdraget samt huruvida social klass är en faktor som tas hänsyn till inom skolan.

förskolan och allmänna skolan. kompensatoriska perspektivet segregerar individer genom att göra dem till.
Rap text om karlek

konto bokforing
ledighet vid dödsfall handels
spectracure avanza
blöjor till engelska
5s audit

dialog utifrån befolkningsperspektivet i frågor som rör elevers kunskapsresultat och barns och elevers val av förskola respektive skola kompensatoriska insatser för alla elever i behov av anpassningar, stöd eller särskilt stöd.

I det kompensatoriska perspektivet, ibland refererat till bristperspektivet, läggs skolproblematiken på eleven såsom det ovan nämnda traditionella, individualistiska perspektivet. Synen är att eleven ska kompenseras för Inom det kompensatoriska perspektivet hävdar man att specialpedagogiken kan sägas vara ett rationellt svar på barnets brister och genom att identifiera dessa kan man träna barnet så att det kan anpassas till omgivningens krav. Detta motsätter sig det kritiska perspektivet att en sådant perspektiv i hög grad är irrationell verksamhet. Nilholm (2005) beskriver tre perspektiv på specialpedagogik.